top of page

ההנחה תאושר למשפחה/ חברי המשפחה במידה ויהיה לפחות נציג אחד בקבוצה *

 תנאי הקבלה לרכישת הפוליסה הינם עפ"י תנאי החיתום והצהרת בריאות של החברה המבטחת*

שלר ביטוחים רשאי להפסיק את המסלול בכל עת *

bottom of page