top of page

ביטוחי חיים

ביטוחי חיים הינם אוסף רחב מאד של ביטוחים המבטחים את גופו של המבוטח מפני אירועים קשים ושונים העלולים להיגרם למבוטח.

אדם עלול להיפצע בתאונה מכל סוג שהוא או לחלות במחלה קשה ו/או למות מכל סיבה שהיא. בעת אירוע כאמור יהיו  לו הוצאות כספיות רבות רפואיות ושונות  ו/או אפילו גדיעה של האפשרות שלו לייצר הכנסה בהווה ו/או בעתיד.

אדם אחראי ידאג לעצמו ולבני משפחתו לקבלת הגנה כלכלית ותמיכה כספית לפיצוי כספי חודשי קבוע ו/או סכום חד פעמי במקרים מסוג אלו. במסגרת ביטוחי החיים כלולים ביטוחים למקרה מוות מכל סוג שהוא , מוות מתאונה , נכות מתאונה , אבדן כשר עבודה ועוד...

כיצד קובעים סכום לביטוח החיים?

בביטוח החיים למקרה פטירה, המבוטח קובע מראש סכום ביטוח אשר במקרה פטירה ישולם ע"י חברת הביטוח למוטבים אשר הוא קבע מראש.

קביעת סכום לביטוח החיים היא מאד אינדיבידואלית. על המבוטח להחליט לעצמו (ועבור בני משפחתו ) את גובה סכום הביטוח כאשר עליו להתחשב במספר גורמים המשפיעים

על החלטתו ובניהם- לשמר את הכנסות בני משפחתו התלויים בו וב הכנסתו. מי המוטבים שיקבלו את סכום הביטוח ( אשתו, ילדיו, הוריו, אחיו... ) לכמה זמן ולכמה כסף הם זקוקים למחייתם השוטפת ועוד...

 

הצורך של בחור צעיר ורווק שונה מהצורך של אדם נשוי עם ילדים קטנים ו/או בוגרים.

עלות הביטוח

עלות הביטוח תלויה במספר פרמטרים

גיל המבוטח מינו - זכר/נקבה, גורמי סיכון - מעשן / לא מעשן

,עיסוק , משקל ומצב בריאותי.

חברת ביטוח רשאית לדחות - לא לקבל לביטוח אדם שנראה בעינה בסיכון.

אבדן כשר עבודה

ביטוח המבטיח פיצוי כספי חודשי כפי שנקבע ע"י המבוטח (ו/או ע"י קרן פנסיה עפ"י תקנון) במקרה והמבוטח חלה ו/או נפצע בצורה קשה המשביתה אותו מסיבות רפואית מאושרות מלעבוד.

בעת עריכת הביטוח יש להתחשב בפרמטרים חשובים שונים כגון- עיסוק המבוטח, שכרו המלא ברוטו, תקופת ההמתנה לפיצוי הכספי (חודש, 3 חודשים, 6 חודשים, מקרות אירוע ההשבתה וכדו') יש לשים לב שבד"כ הפיצוי הינו עד גיל 65. יש לשים לב להגבלות ולהרחבות כגון שהפיצוי הכספי לא יעלה על 75% מהשכר ברוטו. פיצוי מורחב- פיצוי גם כאשר המבוטח אינו באובדן כשר עבודה מלא אלא חלקי (ובתנאי שהוא מעל אחוז מסוים כמפורט בפוליסה ), אבדן כשר עבודה מקצועי- זמר המאבד את קולו לצמיתות שונה מנגר המאבד את קולו אך יכול לעבוד.

 

 נכות מתאונה 

כיסוי ביטוחי לאירוע פציעה מתאונה ונגרמה לו/ה נכות צמיתה ומלאה. במקרה כזה יקבל המבוטח סכום ביטוח חד פעמי בהתאם לסכום הביטוח ותנאי הפוליסה

יש לשים לב, ישנם ביטוחים המפצים בכל נכות כולל ממחלה וישנם ביטוחים המפצים רק כאשר הנכות הינה כתוצאה מאירוע תאונתי ולא ממחלה.

*אין באמור משום החלפת תנאי פוליסה כלשהיא ו/או תימוכין לתביעה. חברת הביטוח , הפוליסה ותנאיה הם הקובעים.

.

,

Happy family

קבל הצעת מחיר

Thanks! Message sent.

.

bottom of page