top of page

ביטוחי רכב

 ביטוחי רכב מאפשרים כיסוי ביטוחי בכפוף לפוליסות השונות לסיכונים שונים ובהם נזקי גוף , נזקים לרכב המבוטח נזקים שנגרמו ברשלנות המבוטח לצד שלישי גניבה וכדו...

חשוב מאד לבצע הבחנה ולוודא שנרכש הביטוח המתאים .

 אדם שרכש רק ביטוח חובה ו/או צד ג' חייב להבין שנזק שנגרם לרכבו אינו

מכוסה בשום צורה שהיא.

עלות הפרמיה לביטוחים נקבעת על פי נתוני הרכב דגם ,שנת ייצור ונתוני הנהגים לפי גיל / וותק נהיגה / נסיון תביעות.

ביטוח חובה

ביטוח חובה הנדרש עפ"י חוק לכל בעל רכב וללא הבחנה אם הרכב חונה או נוסע זאת למתן מענה ופיצוי כספי לנזקי גוף שעלולים להיגרם לנהג, לנוסעים ולכל העלול להיפגע מהרכב.

ביטוח מקיף

ביטוח מקיף (קסקו) מכסה נזקי רכוש העלולים להיגרם לרכב כתוצאה מהשימוש בו, בזמן תאונה, גניבה וכדו...

ביטוח המקיף כולל ביטוח המכסה נזקי רכוש לצד שלישי שנפגע מהרכב

ישנם ביטוחי מקיף שאינם כוללים תאונה והחרגות נוספות עליהם יש לשים לב, בנוסף יש לשים לשים לב לגובה ההשתתפויות העצמיות השונות ובינהם השתתפות עצמית לירידת ערך.

('ביטוח צד שלישי (צד ג

ביטוח המכסה אך ורק נזקי רכוש שנגרמו לצד שלישי שנפגע מהשימוש ברכב

למחזיק פוליסת צד שלישי בלבד אין כיסוי ביטוחי מכל סוג שהוא לרכב שלו.

קבל הצעת מחיר

Thanks! Message sent.

Car Stereo Tune Ups
bottom of page